Optagelse på Hørsholm Lille Skole

Optagelse

På Hørsholm Lille Skole er vi optaget af at skabe de bedst mulige betingelser for både fællesskabets og den enkelte elevs læring og udvikling. Den vurdering arbejder ledelse og personale tæt sammen om. Med udgangspunkt i vores værdigrundlag ser vi, at det er en styrke, at klasserne afspejler diversitet blandt andet en god fordeling af køn.

Når vi optager elever på skolen, sker det ud fra følgende kriterier:

  • En individuel vurdering af det enkelte barn set i forhold til den konkrete klasse. Vi optager til ”klasser i balance”. Forskellighed er en styrke, men der skal være balance for, at alle kan gro f.eks. med blik for antal elever med særlige udfordringer.
  • Placering på ventelisten (tidspunkt for ansøgning).
  • Lige fordeling mellem kønnene i klasserne.
  • Søskende-fortrinsret.

Vi forventer, at forældre forpligter sig positivt på at deltage i barnets skoleliv på baggrund af et aktivt tilvalg af skolens værdier og pædagogiske grundsyn.

Optagelse i børnehaveklassen

Efter at have deltaget i intromødet i efteråret vil de første 20 på ventelisten blive inviteret til en samtale med børnehaveklasselederen samt en fra ledelsen for at forventningsafstemme i forhold til et skoleforløb på Hørsholm Lille Skole.

Tilbydes der en plads efter samtalen, vil der blive opkrævet et indmeldelsesgebyr samt depositum.

Optagelse senere i skoleforløbet

Ved ønske om plads i en eksisterende klasse tages kontakt til skolens kontor, som kan afklare, hvorvidt der er plads, eller om barnet må skrives på venteliste.

Når der bliver en ledig plads, bliver man inviteret til en optagelsessamtale med skolelederen og eventuelt en lærer fra det aktuelle trin. Samtalen varer ca. 45 min, og der tales ind i en gensidig forventningsafstemning. Skolen får viden om barnet og en indsigt i tidligere skoleforløb. Umiddelbart efter mødet meddeles det telefonisk, hvorvidt der tilbydes besøgsdage.

Herefter koordineres de fem besøgsdage. Hvis barnet umiddelbart ser ud til at falde til, og eleven, klassen og skolen er et godt match, indmeldes eleven. De første fire uger er en gensidig prøveperiode, hvor der på voksenplan er mulighed for at vurdere, om det er det rigtige skolevalg.

Skolen kontakter den afgivende skole for at kunne modtage barnet bedst muligt. Efter prøveperioden tager skolen kontakt til forældrene for at bekræfte det fortsatte samarbejde.

Opskrivning på venteliste

Et barn kan fra fødslen skrives på venteliste til at starte i børnehaveklasse i det kalenderår hvor barnet fylder 6 år. Der er mulighed for start i førskole 1. maj, hvad de allerfleste benytter sig af.

Det koster 300 kr. i administrationsgebyr at skrive barnet på venteliste til børnehaveklasse. Man betaler kun 1 gebyr hvis man skriver søskende op samtidig. Gebyret kan ikke refunderes.

Hvis barnet allerede har søskende på skolen eller på ventelisten, betales ikke gebyr.

Udfyld formularen herunder, hvor I samtidig betaler gebyret via mobilepay.

I skal selv sørge for at holde jeres kontaktoplysninger hos os opdateret. I kan altid logge ind og ændre. VI kontakter jer første gang 2 år før skolestarten. Hvis vi kontakter jer forgæves, regner vi med at I ikke længere er interesserede, og vi sletter barnet af listen. – Men vi sætter naturligvis pris hvis I selv meddeler os hvis I ikke længere er interesserede.

Hvis barnet allerede går i skole og I ønsker opskrivning på venteliste, bedes I kontakte skolens kontor først på 45862232 eller mail [email protected].

Læs om vores personpolitik i forhold til opskrivning på venteliste her

Indmeldelse

Ved indmeldelsen betales et gebyr svarende til en måneds skolepenge og et depositum svarende til to måneders skolepenge. Depositummet tilbagebetales, når eleven forlader skolen.

Søskende har fortrinsret i det omfang, der er plads i den pågældende klasse. Hvis der ikke plads, kommer søskende først på ventelisten.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor.

Ved udmeldelse af skolen er der 3 måneders opsigelse fra den 1. i den følgende måned. Betalingsmæssigt kan et barn ikke udmeldes pr. 30.6., da det årlige skolepengebeløb er delt i 12 rater, dvs. incl. juli.

Ved udmeldelse af SFO Snøvsen er der 2 måneders opsigelse fra den 1. i den følgende måned.

Ved udmeldelse af klub Basen er der 2 måneders opsigelse fra den 1. i den følgende måned.

Genvej til relevant information

Hvad koster det?

Priser & vilkår – skolepenge, SFO og Klub.

Forældreengagement

Forældre spiller også en helt central rolle i at engagere sig i skolens liv og hverdag.

Førskole-tilbud

Bliv en del af molevitterne fra d. 1. maj.