Hørsholm Lille Skole – 
fællesskab, mod, nyskabelse & ordentlighed 

Velkommen til Hørsholm Lille Skole

Hørsholm Lille Skole er en fri grundskole, og som lilleskole er vores pægagogik, menneskesyn og samfundssyn funderet i et humanistisk perspektiv. Vores mål er at danne rammer for, at eleverne udvikler nysgerrighed og handlekomptence med en masse mere i rygsækken.

 

Hørsholm Lille Skole skal som en fri grundskole stå mål med folkeskolen. Det er lovkravet, men vi sigter naturligvis højere. Det er skolens klare prioritering, at undervisningen sker på et stærkt og velfunderet, fagligt niveau, og samtidig underviser vi kreativt og varieret med stort fokus på undervisningsdifferentiering. Vi arbejder i vid udstrækning tværfagligt og projektorienteret med et meget tydeligt DNA på vores skole.

Gennem en skoledag, der er præget af nysgerrighed, optimisme, energi, ærlighed og humor, ønsker vi at hjælpe børnene med at blive til livsduelige mennesker.

Herunder kan du læse om vores vision, mission og værdier, og i menuen kan du læse mere om de forskellige områder af skolen.

Vi anbefaler og opfordrer til, at du som forælder sætter dig ind i, hvilke typer frie grundskoler, der findes, så vi forhåbentlig kan blive det helt rette match for jer som familie.

Pædagogisk grundsyn og formål

Hørsholm Lille Skoles pædagogiske grundsyn tager sit udgangspunkt i det reformpædagogiske og den kritiske pædagogik. For os står det med store bogstaver, at børn først og fremmest er børn, og vi prioriterer at skabe rum til netop det – at få lov til at være barn, hvor der er plads til leg og til udforskning af sig selv i fællesskabet.

Når vi på Hørsholm Lille Skole taler om det reformpædagogiske og det kritiske perspektiv, så taler det ind i, at vi sætter barnet i centrum. Vi har øje for, at det er børnenes behov for fællesskab, læring, dannelse og socialisering, der sætter kursen. Vi er optaget af at følge de aktuelle pædagogiske strømninger, men vi vælger dem ikke ukritisk til og lader os ikke blot styre af dem.

Vi betragter barnet som et ligeværdigt menneske, og dialogen og nærværet er i centrum. Vi lægger vægt på såvel de praktisk-musiske områder som på de boglige og intellektuelle fagområder. Således støtter skolen barnets udvikling alsidigt, og det centrale er mødet mellem børn og voksne, hvor eleverne lærer af og sammen med voksne og udvikler sig til livsduelige mennesker. Vi lægger vægt på, at elever bliver klædt på til at deltage aktivt i det omkringliggende samfund – vi prioriterer den demokratiske dannelse, som bidrager til elevens handlekompetence.

Det kan opsummeres i et pædagogisk formål, som giver kursen for og danner rammen om hele skolens væsen og væren:

Pædagogisk grundsyn illustration

På Hørsholm Lille Skole danner vi demokratiske, nysgerrige og handlekompetente mennesker, som aktivt tager del i og bidrager til forpligtende fællesskaber og samfundet med blik for både egne og for fællesskabets behov, ønsker og muligheder.

VÆRDIER

Fællesskab

 • Vi passer på hinanden gennem et gensidigt, forpligtende fællesskab.
 • De store hjælper de små.
 • Vi leger og samarbejder på tværs.
 • Vi styrker fællesskabet gennem vores fælles traditioner.
 • Vi bidrager alle til fællesskabet – elever, forældre og personale.

Mod

 • Vi har lyst og mod til at tage ansvar for egne handlinger.
 • Vi har mod til at skabe muligheder for fordybelse og nysgerrighed.
 • Vi har mod til en åben og inviterende dialog.
 • Vi har mod til at tage initiativ og selv at skabe nyt.
 • Mod til forandring: Ledelse, medarbejdere, elever og forældre accepterer, at udvikling ofte kræver forandring

 

Nyskabelse

 • Vi udfordrer hinanden til at tænke nyt, fagligt og socialt.
 • Vi arbejder sammen for at finde nye løsninger.
 • Vi arbejder kreativt i vores undervisning.
 • Vi nytænker løbende måden, vi underviser på, og strukturen vi arbejder under.  

 

Ordentlighed

 • Vi bevarer en respektfuld tone i alle relationer mellem elever, personale og forældre
 • Vi udviser ordentlighed og tillid i relationer.
 • Vi tager ansvar for fællesskabet og hinanden.
 • Vi holder, hvad vi lover.
 • Der er overensstemmelse mellem det, vi siger og gør.
 • Vi er troværdige i vores samtaler og aftaler.

Skolens historie

Skolen startede den 17. august 1970 med to lærere og 30 børn på initiativ af 14 forældrepar, som ønskede et overskueligt skolemiljø for børnene med et godt samarbejde mellem lærere og forældre. Skolen havde lejet sig ind i de to gule huse ved Dronningedammen, Rungstedvej 9. I 1974 flyttede skolen til det røde hus på hjørnet af Rungstedvej og Selmersvej (nu Hørsholm Skoles SFO), men allerede i 1976 var der igen pladsmangel, og skolen fik mulighed for at købe den nedlagte Hørsholm Højskole for 5,2 mio. Det er skolens nuværende hovedbygning, og her startede man i august 1976 med 71 elever (fem klasser) og seks lærere. 

De første år var skolen kollektivt ledet af lærergruppen, men i 1978 blev skolens første skoleleder ansat. Samtidig blev lærergruppen udvidet til 13 lærere, og man startede overbygning.

Bygningernes historie

I 1903 startede papirhandler Louis Petersen og hans kone Ludi højskolen Kjøbmandshvile,  “en højskole for vordende købmænd med det formål at bibringe udlærte fra detailhandelen i 18-20 års alderen en vækkende oplysning”.  Højskolen startede i det hvide hus med tårnet på Højskolevej lige øst for den nuværende skole. Dette hus rummer i dag private boliger. l 1911 byggede man den bygning som nu huser skolen. De røde villaer på Højskolevej blev bygget som boliger for højskolens lærere, og den store villa tættest på skolen blev forstanderbolig, da forstanderfløjen på skolen blev inddraget til elever. Senere ændrede højskolen navn til Hørsholm Højskole og blev af mere almen karakter. Højskolen lukkede i starten af 1970’erne pga. svigtende elevtilgang.

Vores nuværende gymnastiksal er bygget i 1967 som foredragssal. Her blev der også arrangeret foredrag for lokalsamfundets borgere.

Skolens seneste bygning, Fløjen, blev tilføjet i 2005 og rummer indskoling og SFO.

Skolegården

Skolegården

Hørsholm Højskole ca. 1970

Hørsholm Højskole ca. 1970

Hørsholm Lille Skole på hjørnet af Rungstedvej og Selmersvej 1974 - 1976

Hørsholm Lille Skole på hjørnet af Rungstedvej og Selmersvej 1974 - 1976

Højskolen Kjøbmandshvile 1961

Højskolen Kjøbmandshvile 1961

Genvej til relevant information

Personale

Mød vores vigtigste aktiv her

Morgensang

Hver dag starter med morgensang

Undervisning

Læs mere om vores undervisning

Årshjul

Overblik over årets aktiviteter

SFO & Klub

Læs om Snøvsen og Basen her

Lejrskoler

Vi har lejrskoler hvert år

USA-udveksling

9-klassernes tur til USA

Lilleskolens venner

Skolens støtteforening