Indmeldelse i skole

Optagelsesprocedure

På Hørsholm Lille Skole er vi optaget af at skabe de bedst mulige betingelser for både fællesskabets og den enkelte elevs læring og udvikling. Den vurdering arbejder ledelse og personale tæt sammen om. Med udgangspunkt i vores værdigrundlag ser vi at det er en styrke at klasserne har en diversitet, blandt andet en god fordeling af køn.

Når vi optager elever på skolen, sker det ud fra følgende kriterier:

Vi forventer at forældre forpligter sig positivt på at deltage i barnets skoleliv på baggrund af et aktivt tilvalg af skolens værdier og pædagogiske grundsyn.

Optagelse i børnehaveklassen

Efter at have deltaget i intromødet i oktober måned vil de første 20 på ventelisten blive indbudt til en samtale med børnehaveklasselederen samt en fra ledelsen for at forventningsafstemme i forhold til et skoleforløb på Hørsholm Lille Skole. 

Tilbydes der en plads efter samtalen, vil der blive opkrævet et indmeldelsesgebyr samt depositum.

Optagelse senere i skoleforløbet

Ved ønske om plads i en eksisterende klasse tages kontakt til skolens kontor, som kan afklare om der er plads, eller om barnet må skrives på venteliste.

Når der bliver en ledig plads, bliver man inviteret til en optagelsessamtale med skolelederen og eventuelt en lærer fra det aktuelle trin. Samtalen varer ca. 45 min, og der tales ind i en gensidig forventningsafstemning. Skolen får viden om barnet og en indsigt i tidligere skoleforløb. Umiddelbart efter mødet meddeles det telefonisk hvorvidt der tilbydes besøgsdage.

Herefter koordineres de fem besøgsdage. Hvis barnet umiddelbart ser ud til at falde til, og eleven, klassen og skolen er et godt match, indmeldes eleven. De første fire uger er en gensidig prøveperiode, hvor der på voksenplan er mulighed for at vurdere om det er det rigtige skolevalg. Skolen kontakter den afgivende skole for at kunne modtage barnet bedst muligt. Efter prøveperioden tager skolen kontakt til forældrene for at bekræfte det fortsatte samarbejde.

Indmeldelse

Ved indmeldelsen betales et gebyr svarende til en måneds skolepenge og et depositum svarende til to måneders skolepenge. Depositummet tilbagebetales når eleven forlader skolen.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor.

Ved udmeldelse af skolen er der 3 måneders opsigelse fra den 1. i den følgende måned. Betalingsmæssigt kan et barn ikke udmeldes pr. 30.6., da det årlige skolepengebeløb er delt i 12 rater, dvs. incl. juli.

Ved udmeldelse af SFO Snøvsen er der 2 månedes opsigelse fra den 1. i den følgende måned.

Ved udmeldelse af klub Tårnet er der 2 måneders opsigelse fra den 1. i den følgende måned. 

 

 

 

 

Værdier