Forældresamarbejde

Når et barn optages som elev på Hørsholm Lille Skole, indtræder forældrene i forældrekredsen. Medlemsskab af forældrekredsen er en ret for forældrene. For hver elev kan maksimalt 2 forældre optages på listen over forældrekredsens medlemmer.

Forældre til elever har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter der er af betydning for bl.a. en vurdering af skolens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen.

Skolen og hjemmet

Samarbejde
På Hørsholm Lille Skole prioriteres et gensidigt skole-hjem samarbejde med en tæt kontakt omkring elevens trivsel og faglige udvikling.
Den daglige kontakt sker dels via ForældreIntra, hvor information om den enkelte klasse forefindes, og dels ved personligt møde.

Forældremøder
På hvert klassetrin afholdes to årlige forældremøder. Her fortælles om klassens faglige mål og sociale udvikling. Desuden gives plads til at diskutere relevante emner og fokusområder omkring klassen.
I overbygningen foregår ét af disse møder med klassernes faglærere og skolens UU-vejleder.

Skole/hjem-samtaler
Der tilbydes to årlige samtaler mellem skole og hjem, hvor klasselæreren og min. én faglærer er til stede.

Vi værdsætter når forældre har lyst til at tage med klassen på ture og give en hånd med f.eks. ved afvikling af lejrskoler og andre arrangementer.

Forældrearbejde

Det er en tradition på skolen at forældrene deltager i vedligeholdelsen af skolen.

Hver forælder skal møde op på 1 af de 8 arbejdsdage, der afholdes i løbet af et skoleår, fordelt på 2 weekender om efteråret og 2 om foråret. Arbejdsdagen varer fra kl. 9 til 13.

De forældre som ikke mener sig i stand til at afse denne tid, betaler i stedet 1 måneds ekstra skolepenge.

 
 

 

Værdier